Wikibooks: Thâu-ia̍h https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Th%C3%A2u-ia%CC%8Dh __NOTOC__ Wikibooks: Tiong-ha̍k Bu̍t-lí https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD ==Ūn-tōng-ha̍k== Ūn-tōng-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#.C5.AAn-t.C5.8Dng-ha.CC.8Dk Kó·-tián La̍t-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#K.C3.B3.C2.B7-ti.C3.A1n_La.CC.8Dt-ha.CC.8Dk Jia̍t-le̍k-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#Jia.CC.8Dt-le.CC.8Dk-ha.CC.8Dk Pho-tōng-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#Pho-t.C5.8Dng-ha.CC.8Dk Tiān-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#Ti.C4.81n-ha.CC.8Dk Tiān-chû-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#Ti.C4.81n-ch.C3.BB-ha.CC.8Dk Kng-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#Kng-ha.CC.8Dk Hiān-tāi-bu̍t-líhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD#Hi.C4.81n-t.C4.81i-bu.CC.8Dt-l.C3.AD Wikibooks: Tiong-ha̍k Bu̍t-lí/Niú-tǹg Ūn-tōng Hoat-chek https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD/Ni%C3%BA-t%C7%B9g_%C5%AAn-t%C5%8Dng_Hoat-chek Tńg-khì Tiong-ha̍k Bu̍t-lí Niú-tǹg Tē-1 Ūn-tōng Hoat-chekhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD/Ni%C3%BA-t%C7%B9g_%C5%AAn-t%C5%8Dng_Hoat-chek#Ni.C3.BA-t.C7.B9g_T.C4.93-1_.C5.AAn-t.C5.8Dng_Hoat-chek Niú-tǹg Tē-2 Ūn-tōng Hoat-chekhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD/Ni%C3%BA-t%C7%B9g_%C5%AAn-t%C5%8Dng_Hoat-chek#Ni.C3.BA-t.C7.B9g_T.C4.93-2_.C5.AAn-t.C5.8Dng_Hoat-chek Tê-bo̍k 1https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD/Ni%C3%BA-t%C7%B9g_%C5%AAn-t%C5%8Dng_Hoat-chek#T.C3.AA-bo.CC.8Dk_1 Niú-tǹg Tē-3 Ūn-tōng Hoat-chekhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD/Ni%C3%BA-t%C7%B9g_%C5%AAn-t%C5%8Dng_Hoat-chek#Ni.C3.BA-t.C7.B9g_T.C4.93-3_.C5.AAn-t.C5.8Dng_Hoat-chek Tiōng-iàu Gí-sûhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Tiong-ha%CC%8Dk_Bu%CC%8Dt-l%C3%AD/Ni%C3%BA-t%C7%B9g_%C5%AAn-t%C5%8Dng_Hoat-chek#Ti.C5.8Dng-i.C3.A0u_G.C3.AD-s.C3.BB Wikibooks: Seng-bu̍t-ha̍k https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk Seng-bu̍t-ha̍k sī gián-kiù oa̍h-mi̍h ê kho-ha̍k. Ihttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk#I IIhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk#II Wikibooks: Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk ==I-1== I-1https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk#I-1 I-2https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk#I-2 I-3https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk#I-3 I-4https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk#I-4 Wikibooks: Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Khài-lūn https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn ==Seng-bu̍t ê ki-pún sèng-chit== Seng-bu̍t ê ki-pún sèng-chithttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn#Seng-bu.CC.8Dt_.C3.AA_ki-p.C3.BAn_s.C3.A8ng-chit Seng-bu̍t ê ki-pún kò͘-chō chân-chhùhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn#Seng-bu.CC.8Dt_.C3.AA_ki-p.C3.BAn_k.C3.B2.CD.98-ch.C5.8D_ch.C3.A2n-chh.C3.B9 Kò-thé chham téng-bīn ê chân-chhùhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn#K.C3.B2-th.C3.A9_chham_t.C3.A9ng-b.C4.ABn_.C3.AA_ch.C3.A2n-chh.C3.B9 Kò-thé kàu Sè-pau ê chân-chhùhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn#K.C3.B2-th.C3.A9_k.C3.A0u_S.C3.A8-pau_.C3.AA_ch.C3.A2n-chh.C3.B9 Sè-pau chham ē-kha ê chân-chhùhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn#S.C3.A8-pau_chham_.C4.93-kha_.C3.AA_ch.C3.A2n-chh.C3.B9 Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi hong-hoathttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn#Seng-bu.CC.8Dt_.C3.AA_ki-p.C3.BAn_hun-l.C5.ABi_hong-hoat Kho-ha̍k hong-hoathttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Kh%C3%A0i-l%C5%ABn#Kho-ha.CC.8Dk_hong-hoat Wikibooks: Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê hòa-ha̍k ki-chhó͘ https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Seng-bu%CC%8Dt_%C3%AA_h%C3%B2a-ha%CC%8Dk_ki-chh%C3%B3%CD%98 ==Chó͘-sêng seng-bu̍t ê gôan-sò͘== Chó͘-sêng seng-bu̍t ê gôan-sò͘https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Seng-bu%CC%8Dt_%C3%AA_h%C3%B2a-ha%CC%8Dk_ki-chh%C3%B3%CD%98#Ch.C3.B3.CD.98-s.C3.AAng_seng-bu.CC.8Dt_.C3.AA_g.C3.B4an-s.C3.B2.CD.98 Wikibooks: Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Sè-pau https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/S%C3%A8-pau ==Kò͘-chō== Kò͘-chōhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/S%C3%A8-pau#K.C3.B2.CD.98-ch.C5.8D Tōng-bu̍thttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/S%C3%A8-pau#T.C5.8Dng-bu.CC.8Dt Gôan-he̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/S%C3%A8-pau#G.C3.B4an-he.CC.8Dk Si̍t-bu̍thttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/S%C3%A8-pau#Si.CC.8Dt-bu.CC.8Dt Wikibooks: Thian-bûn-ha̍k/Thài-iông-hē https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Thian-b%C3%BBn-ha%CC%8Dk/Th%C3%A0i-i%C3%B4ng-h%C4%93 Thài-iông-hē Chéng-thé kò͘-chōhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Thian-b%C3%BBn-ha%CC%8Dk/Th%C3%A0i-i%C3%B4ng-h%C4%93#Ch.C3.A9ng-th.C3.A9_k.C3.B2.CD.98-ch.C5.8D Wikibooks: Khióng-liông https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Khi%C3%B3ng-li%C3%B4ng Khióng-liông Kán-tan kài-siāuhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Khi%C3%B3ng-li%C3%B4ng#K.C3.A1n-tan_k.C3.A0i-si.C4.81u Wikibooks: Tâi-oân-gí Ká-nà https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n-g%C3%AD_K%C3%A1-n%C3%A0 Tī Tâi-oân-gí ê kó͘-tián gí-liāu lāi-té, Ji̍t-pún Sî-tāi ê chhut-pán-phín ū chin tiōng-iàu ê tē-ūi. M̄-koh, chit-má ê chin-choē tho̍k-chiá, í-keng tha̍k-bô chia-ê bûn-hiàn. Ùi Ká-nà Khai-síhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n-g%C3%AD_K%C3%A1-n%C3%A0#.C3.99i_K.C3.A1-n.C3.A0_Khai-s.C3.AD Sek-ha̍p Tâi-oân-gí ê Kui-chekhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n-g%C3%AD_K%C3%A1-n%C3%A0#Sek-ha.CC.8Dp_T.C3.A2i-o.C3.A2n-g.C3.AD_.C3.AA_Kui-chek Te̍k-pia̍t Hun Chhut-lâi ê "Cha Choā"https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n-g%C3%AD_K%C3%A1-n%C3%A0#Te.CC.8Dk-pia.CC.8Dt_Hun_Chhut-l.C3.A2i_.C3.AA_.22Cha_Cho.C4.81.22 O͘ kap Ohttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n-g%C3%AD_K%C3%A1-n%C3%A0#O.CD.98_kap_O N kap NGhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n-g%C3%AD_K%C3%A1-n%C3%A0#N_kap_NG Siaⁿ-tiāuhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n-g%C3%AD_K%C3%A1-n%C3%A0#Sia.E2.81.BF-ti.C4.81u Wikibooks: Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ko-hi%C3%B4ng_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u ==Âng-soàⁿ== Âng-soàⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ko-hi%C3%B4ng_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#.C3.82ng-so.C3.A0.E2.81.BF Kam-á-soàⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ko-hi%C3%B4ng_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#Kam-.C3.A1-so.C3.A0.E2.81.BF Wikibooks: Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R10 Bí-lē-tó https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ko-hi%C3%B4ng_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u/R10_B%C3%AD-l%C4%93-t%C3%B3 Âng-soàⁿ ê R10 Bí-lē-tó, ma-sī kam-á-soàⁿ ê O5 chām. Chit-ê Chām ūi tī teh Ko-hiông Tāi-káng-po͘ ê Tāi-îⁿ-khoân. Wikibooks: Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-pak_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u ==Âng-soàⁿ== Âng-soàⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-pak_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#.C3.82ng-so.C3.A0.E2.81.BF Kam-á-soàⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-pak_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#Kam-.C3.A1-so.C3.A0.E2.81.BF Chhiⁿ-soàⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-pak_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#Chhi.E2.81.BF-so.C3.A0.E2.81.BF Wikibooks: Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/O15 Kó͘-têng https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-pak_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u/O15_K%C3%B3%CD%98-t%C3%AAng Kam-á-soàⁿ ê O15 Kó͘-têng Chām, mā-sī Chhiⁿ-soàⁿ ê G10 Chām. Wikibooks: Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-pak_Chia%CC%8Dt-%C5%ABn_Ki%C3%A2%E2%81%BF_Th%C3%A0u-th%C3%A0u/R11_Tiong-ch%C3%A8ng_K%C3%AC-li%C4%81m_Tn%CC%82g_Ch%C4%81m Âng-soàⁿ ê R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām, mā-sī Chhiⁿ-soàⁿ ê G11 Chām. Wikibooks: Tâi-lâm Chia̍h Thàu-thàu https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-l%C3%A2m_Chia%CC%8Dh_Th%C3%A0u-th%C3%A0u Tâi-lâm ê chia̍h-mi̍h it-ti̍t sī hó-chia̍h chhut-miâ ê. Chit-pún chheh to̍h-sī beh lâi kài-siāu Tâi-lâm ê hó-chia̍h mi̍h. Jūn-piáⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-l%C3%A2m_Chia%CC%8Dh_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#J.C5.ABn-pi.C3.A1.E2.81.BF Kim-tek Jūn-piáⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-l%C3%A2m_Chia%CC%8Dh_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#Kim-tek_J.C5.ABn-pi.C3.A1.E2.81.BF Bah-chànghttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-l%C3%A2m_Chia%CC%8Dh_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#Bah-ch.C3.A0ng Chāi-hoat Bah-chànghttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-l%C3%A2m_Chia%CC%8Dh_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#Ch.C4.81i-hoat_Bah-ch.C3.A0ng Moâ-chîhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-l%C3%A2m_Chia%CC%8Dh_Th%C3%A0u-th%C3%A0u#Mo.C3.A2-ch.C3.AE Wikibooks: Esuperántò͘ https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Esuper%C3%A1nt%C3%B2%CD%98 *Tē-1 Khò Sè-kài Gí-bûnhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:S%C3%A8-k%C3%A0i_G%C3%AD-b%C3%BBn Wikibooks: Esuperántò͘/Tē-1 Khò https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Esuper%C3%A1nt%C3%B2%CD%98/T%C4%93-1_Kh%C3%B2 Gí-bûn ê ki-pún, to̍h-sī káng-su̍t mi̍h kap tōng-chok. Lán ē-tàng ùi chia khai-sí lâi khoàⁿ Esuperántò͘ ê bûn-kù kò͘-chō. Miâ-sû ê Keh kap Chiòng-koáhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Esuper%C3%A1nt%C3%B2%CD%98/T%C4%93-1_Kh%C3%B2#Mi.C3.A2-s.C3.BB_.C3.AA_Keh_kap_Chi.C3.B2ng-ko.C3.A1 Tōng-sû Sî-chèhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Esuper%C3%A1nt%C3%B2%CD%98/T%C4%93-1_Kh%C3%B2#T.C5.8Dng-s.C3.BB_S.C3.AE-ch.C3.A8 Wikibooks: Kok-hāu Sò͘-ha̍k/Khò-kong https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Kok-h%C4%81u_S%C3%B2%CD%98-ha%CC%8Dk/Kh%C3%B2-kong * It--nî î Wikibooks: Thian-bûn-ha̍k https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Thian-b%C3%BBn-ha%CC%8Dk Thài-iông-hē Kho-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Kho-ha%CC%8Dk Wikibooks: Kok-hāu Sò͘-ha̍k https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Kok-h%C4%81u_S%C3%B2%CD%98-ha%CC%8Dk *Khò-kong Sò͘-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:S%C3%B2%CD%98-ha%CC%8Dk Wikibooks: Án-choáⁿ Giâ Tī https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/%C3%81n-cho%C3%A1%E2%81%BF_Gi%C3%A2_T%C4%AB Tī, ia̍h-sī kiò-chò tū, tī Tang-A tē-khu sī chin tiōng-iàu ê chia̍h-pn̄g ke-si. M̄-koh chin-choē lâng iōng-liáu lóng boē hó-sè. Mê-kakhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:M%C3%AA-kak Wikibooks: Chhī lâng-leng https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Chh%C4%AB_l%C3%A2ng-leng Chit-má teh chò a-kong a-má ê hit-chân-lâng khah hèng chhī gín-á chia̍h gû-leng, che kiám-chhái sī siū-tio̍h in siàu-liân-sî-tāi tiān-sī kóng-kó ê éng-hióng. Chit-má ê koan-liām sī, gû-leng sī gû-á-kiáⁿ chia̍h--ê, lâng ài chia̍h lâng-leng. Jiō-chū-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Ji%C5%8D-ch%C5%AB-ha%CC%8Dk Wikibooks: Hoat-sio https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Hoat-sio Iù-iⁿ-á ê thé-un chèng-siông sī pí tōa-lâng khah koân 1-tō͘. Nā pōng-á pōng-tio̍h 38-tō͘ tō sǹg chin giâm-tiōng ê hoat-sio, ài hō͘ sian-siⁿ khoàⁿ. Jiō-chū-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Ji%C5%8D-ch%C5%AB-ha%CC%8Dk Wikibooks: Chhēng-chhah https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Chh%C4%93ng-chhah Nā gín-á kha-tê chhiú-tê léng-ki-ki, tō sī ē koâⁿ, ài ke chhēng--1-niá. Nā bīn-á âng-âng, hīⁿ-á sio-sio, tō sī ē joa̍h, ài thǹg--1-niá. Wikibooks: Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Ph%C3%B3%CD%98-thong_seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk/Seng-bu%CC%8Dt_%C3%AA_ki-p%C3%BAn_hun-l%C5%ABi Hiān-tāi ê seng-bu̍t-ha̍k kā só͘-ū ê seng-bu̍t lio̍k hun 3 toā "he̍k", "léng-he̍k", Eng-gí kóng "Domain". Chia-ê 3 toā he̍k sī: Seng-bu̍t-ha̍khttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Seng-bu%CC%8Dt-ha%CC%8Dk Wikibooks: Tâi-oân Hàn-sek Sèⁿ-sī https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_H%C3%A0n-sek_S%C3%A8%E2%81%BF-s%C4%AB Tâi-oân Hàn-sek Sèⁿ-sī 100-ê toā sèⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_H%C3%A0n-sek_S%C3%A8%E2%81%BF-s%C4%AB#100-.C3.AA_to.C4.81_s.C3.A8.E2.81.BF Kî-tha ê sèⁿhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_H%C3%A0n-sek_S%C3%A8%E2%81%BF-s%C4%AB#K.C3.AE-tha_.C3.AA_s.C3.A8.E2.81.BF Wikibooks: Tâi-oân Sèⁿ-sī https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_S%C3%A8%E2%81%BF-s%C4%AB Tâi-oân toā-hūn ê lâng ēng Hàn-sek ê Sèⁿ. Tâi-oân ê Lâm-tó goân-chū-bîn ta̍k cho̍k ê hō miâ thoân-thóng bô kâng, in ū-ê bô sèⁿ-sī ê hē-thóng. Wikibooks: Hoat-gí ABC https://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/Hoat-g%C3%AD_ABC Hoat-gí ABC