Wikiquote: Thâu-ia̍h https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Th%C3%A2u-ia%CC%8Dh Chóng_lūi-pia̍t Wikiquote: Chiúⁿ Ūi-súi https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Chi%C3%BA%E2%81%BF_%C5%AAi-s%C3%BAi Chiúⁿ Ūi-súi (1891 nî 2 goe̍h chhe 8–1931 nî 8 goe̍h chhe 5) sī Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t. Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Chi%C3%BA%E2%81%BF_%C5%AAi-s%C3%BAi#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Tēⁿ Lâm-iông https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C4%93%E2%81%BF_L%C3%A2m-i%C3%B4ng Tēⁿ Lâm-iông (1947 nî 9 goe̍h 12 - 1989 nî 4 goe̍h 7) sī Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê chham-ú-chiá. Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C4%93%E2%81%BF_L%C3%A2m-i%C3%B4ng#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: O͘-pe̍h-lông-kun https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/O%CD%98-pe%CC%8Dh-l%C3%B4ng-kun O͘-pe̍h-lông-kun sī Tâi-oân pò͘-tē-hì lāi-té ê chi̍t-ê kiò-siàu. Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/O%CD%98-pe%CC%8Dh-l%C3%B4ng-kun#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Sò͘-hôan-chin https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/S%C3%B2%CD%98-h%C3%B4an-chin thumb| Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/S%C3%B2%CD%98-h%C3%B4an-chin#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Chông-kiàⁿ-jîn https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Ch%C3%B4ng-ki%C3%A0%E2%81%BF-j%C3%AEn Chông-kiàⁿ-jîn sī Tâi-oân pò͘-tē-hì lāi-té ê chi̍t-ê kiò-siàu. Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Ch%C3%B4ng-ki%C3%A0%E2%81%BF-j%C3%AEn#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/J%C3%AEn-bu%CC%8Dt_lia%CC%8Dt-toa%E2%81%BF Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ lia̍t-chhut Wikiquote lāi-té ū siu-lio̍k ê jîn-bu̍t, chi̍t-tiuⁿ lia̍t-toaⁿ sī chiàu lô-má-jī sūn-sū pâi-lia̍t--ê. Bhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/J%C3%AEn-bu%CC%8Dt_lia%CC%8Dt-toa%E2%81%BF#B Chttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/J%C3%AEn-bu%CC%8Dt_lia%CC%8Dt-toa%E2%81%BF#C Ghttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/J%C3%AEn-bu%CC%8Dt_lia%CC%8Dt-toa%E2%81%BF#G Jhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/J%C3%AEn-bu%CC%8Dt_lia%CC%8Dt-toa%E2%81%BF#J Nhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/J%C3%AEn-bu%CC%8Dt_lia%CC%8Dt-toa%E2%81%BF#N Thttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/J%C3%AEn-bu%CC%8Dt_lia%CC%8Dt-toa%E2%81%BF#T Wikiquote: Sèng-keng https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/S%C3%A8ng-keng Sèng-keng sī Iû-thài-kàu kap Ki-tok-kàu ê keng-tián. Kū-iokhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/S%C3%A8ng-keng#K.C5.AB-iok Sin-iokhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/S%C3%A8ng-keng#Sin-iok Wikiquote: Chheng-bûn https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Chheng-b%C3%BBn Chheng-bûn (1959 nî 7 goe̍h –) pún-miâ Chu Sò͘-ki sī Tâi-oân ê siáu-soat-ka. ín-iōng-kùhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Chheng-b%C3%BBn#.C3.ADn-i.C5.8Dng-k.C3.B9 Wikiquote: Tâi-oân sio̍k-gí https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_sio%CC%8Dk-g%C3%AD Tâi-oân sio̍k-gí Ahttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_sio%CC%8Dk-g%C3%AD#A Bhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_sio%CC%8Dk-g%C3%AD#B Thttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_sio%CC%8Dk-g%C3%AD#T Uhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C3%A2i-o%C3%A2n_sio%CC%8Dk-g%C3%AD#U Wikiquote: Ji̍t-pún sio̍k-gí https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Ji%CC%8Dt-p%C3%BAn_sio%CC%8Dk-g%C3%AD Ji̍t-pún sio̍k-gí Phí-á-kiáⁿhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Ph%C3%AD-%C3%A1-ki%C3%A1%E2%81%BF Sio̍k-gíhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Sio%CC%8Dk-g%C3%AD Wikiquote: Thài-kok sio̍k-gí https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Th%C3%A0i-kok_sio%CC%8Dk-g%C3%AD Thài-kok sio̍k-gí Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Th%C3%A0i-kok_sio%CC%8Dk-g%C3%AD#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Tek-kok sio̍k-gí https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Tek-kok_sio%CC%8Dk-g%C3%AD Tek-kok sio̍k-gí Dhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Tek-kok_sio%CC%8Dk-g%C3%AD#D Zhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Tek-kok_sio%CC%8Dk-g%C3%AD#Z Wikiquote: Sî-kan https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/S%C3%AE-kan Sî-kan Chú-têhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Ch%C3%BA-t%C3%AA Wikiquote: Johann Wolfgang von Goethe https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe thumb| Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Francis Bacon https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Francis_Bacon thumb| Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Francis_Bacon#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Leo Tolstoy https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Leo_Tolstoy thumb| Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Leo_Tolstoy#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Julius Caesar https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Julius_Caesar thumb| Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Julius_Caesar#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: I-seng https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/I-seng I-seng Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/I-seng#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Isaac Newton https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Isaac_Newton thumb| Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Isaac_Newton#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Cheng-k%C3%B3ng_Sek-s%C3%AE_Hi%C3%A2n-b%C3%BBn Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn Bêng-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Cheng-k%C3%B3ng_Sek-s%C3%AE_Hi%C3%A2n-b%C3%BBn#B.C3.AAng-gi.C3.A2n Wikiquote: Lūn-gú https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/L%C5%ABn-g%C3%BA Lūn-gú Chhehhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Chheh Phí-á-kiáⁿhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/L%C5%ABi-pia%CC%8Dt:Ph%C3%AD-%C3%A1-ki%C3%A1%E2%81%BF Wikiquote: Bill Gates https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Bill_Gates thumb|right|"If you show people the problems and you show people the solutions they will be moved to act." Gí-lio̍khttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/Bill_Gates#G.C3.AD-lio.CC.8Dk Wikiquote: Tō͘ Chhong-bêng https://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C5%8D%CD%98_Chhong-b%C3%AAng Tō͘ Chhong-bêng (杜聰明, 1893 nî 8 goe̍h 25 ji̍t - 1986 nî 2 goe̍h 25 ji̍t) sī Tâi-oân thâu chi̍t-ê i-ha̍k phok-sū. Ín-giânhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/T%C5%8D%CD%98_Chhong-b%C3%AAng#.C3.8Dn-gi.C3.A2n